Print this page

Week 3 - Psalm 86:11

Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.

ܡܵܠܸܦ ܠܝܼ: ܡܵܪܝܵܐ: ܐܘܼܪܚܘܼܟܼ: ܒܸܬ ܚܵܕܪܸܢ ܒܣܲܪܲܣܬܘܼܬܘܼܟܼ: ܥܒܼܘܿܕ ܠܹܗ ܠܸܒܝܼ ܚܵܕ݉ ܠܸܙܕܵܥܝܵܐ ܡܼܢ ܫܸܡܘܼܟܼ.